Jaká je cena našeho bezpečí?

Jako předseda komise pro bezpečnost a veřejný pořádek Rady Městské části Praha 8 se poměrně často setkávám s žádostmi občanů, kteří upozorňují na bezpečnostní rizika a častá porušování obecně závazných právních předpisů ve svém okolí. Často občané požadují vyřešit nadměrný hluk v okolí restaurací a heren stanovením obligatorní zavírací doby, zamezit a pokutovat znečišťování chodníků psími exkrementy a dožadují se vytlačení osob se sociálními problémy z okolí stanic metra apod. Bohužel musím konstatovat, že městské části mají jen velmi omezené prostředky, jak tato podání občanů řešit.

Samozřejmě, existuje zde ustanovení § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, které stanoví, že hlavní město Praha může ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze nebo by mohly být v rozporu s dobrými mravy anebo z důvodu ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, popřípadě stanovit, že na určitých veřejně přístupných místech v hlavním městě Praze jsou takové činnosti zakázány. Zde je třeba upozornit, že pravomocí vydat takovou vyhlášku nemají městské části, ale jen zastupitelstvo hlavního města Prahy. Zastupitelstvo hlavního města Prahy již svých kompetencí několikrát využilo a vydalo obecně závazné vyhlášky regulující erotická vystoupení a erotické služby na svém území, byla vydána vyhláška regulující žebrání a v nedávné době byla přijata vyhláška regulující počty výherních hracích automatů na veřejně přístupných místech, jako jsou třeba restaurace a herny.

Přestože Městská část Praha 8 nedisponuje žádným legislativním nástrojem, kterým by mohla omezit některé aktivity narušující bezpečnost či veřejný pořádek, snaží se i tak o zvýšení bezpečnosti svých občanů i návštěvníků Prahy 8, a to přímými i nepřímými nástroji. Jedním z účinných nástrojů je spolupráce s Městskou policií hlavního města Prahy i Policií České republiky. Byť tyto bezpečnostní složky nejsou v přímém subordinačním vztahu vůči orgánům naší městské části, konají se pravidelná setkání, na kterých jsou probírána riziková místa, oblasti a aktivity, na které by se strážníci i policisté měli více zaměřovat – například hlídkování na přechodech poblíž škol, kontrola dodržování nočního klidu v pohostinských zařízeních, kontrola dodržování veřejného pořádku na vytipovaných místech apod.

Přestože spolupráce s jednotlivými bezpečnostními složkami se dá považovat za bezproblémovou, je každému jasné, že strážník či policista nemůže být v každé ulici, na každém rohu. Účinným řešením, ke kterému městská část Praha 8 přistoupila, se zdá být projekt bezpečná Osmička, jehož cílem je vybudování nezávislého bezpečnostního systému. Tento systém by měl spočívat na třech pilířích – samostatný kamerový systém, integrace elektronického zabezpečení objektů městské části Praha 8 a požárních zabezpečovacích systémů. V současné fázi je projekt ve své první fázi a probíhá zapojování vytipovaných objektů, především dohled nad okolím mateřských a základních škol. Druhá fáze by měla spočívat v rozšíření kamer na veřejná prostranství, kde panuje předpoklad, že dochází k častějším protiprávním jednání. Pokud by mělo zůstat pouze u takovéhoto rozšíření kamer, tak má kamerový systém moji velkou podporu.

Nedomnívám se však, že by se Městská část Praha 8 měla vydat podobnou cestou, jako jsou úvahy v některých městských částech v Praze. Například považuji za nepřijatelné osadit kamerami nájemní domy, které by monitorovaly, kdo do domu vstupuje či s čím nebo s kým odchází. Otázkou zůstává, zda přínos z pozitivní externality (ve formě zvýšeného pocitu bezpečí) dostatečně vykompenzuje negativní externalitu v podobě neustálého pocitu hlavních hrdinů Orwelova románu 1984. Dle mého názoru by se mělo zabránit tomu, aby systém, který má být nástrojem prevence kriminality, byl instrument Velkého bratra, který umožní každého z nás sledovat na každodenní cestě do práce, či za zábavou. A pokud bych měl být ještě více skeptický, tak připomenu jeden z Murphyho zákonů „Pokud dojde k protiprávnímu jednání na místě pod dohledem kamery, je kamera nastavena jinam. I když je kamera nastavena na místo protiprávního jednání, tak je zrovna mimo provoz.“

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892