Jak je to s nočním klidem ?

Komise Rady Městské části Praha 8 pro bezpečnost a veřejný pořádek prakticky na svém každém jednání řeší několik podání občanů týkající se porušování nočního klidu pohostinskými zařízeními, restauracemi, hernami, nočními bary apod. Občané se obrací na komisi především se žádostí o stanovení určité hodiny, od které by byl daný podnik uzavřen, nejčastěji navrhují desátou hodinu večerní. Položme si tedy otázku, jak je možné občanům pomoci. Odpověď na tuto otázku není jednoduchá.

Bezpečnostní komise, z hlediska své působnosti, která je zákonem o hlavním městě Praze vymezena jen jako poradní a iniciativní orgán, nemůže občanům přímo pomoci. Komise pouze upozorní Policii České republiky i Městskou Policii, aby více dbali na dodržování nočního klidu v občany kritizovaných místech. Stejně tak i městské části, nemají žádný právní nástroj, kterým by mohl být noční klid jakkoli regulován, neboť zákon o hlavním městě Praze neumožňuje městským částem vydávat vyhlášky a nařízení, které by ukládaly povinnosti či omezovala občanská práva.

Tuto pravomoc z hlediska orgánů územní samosprávy zde drží pouze zastupitelstvo hlavního města Prahy. Takto to vyplývá z ustanovení § 44 odst. 3 písm. a) zákona o hlavním městě Praze, které stanoví, že hlavní město Praha (ale tudíž nikoliv městské části) může ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou povinnosti k zabezpečení místních záležitosti veřejného pořádku; zejména může stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek v hlavním městě Praze nebo by mohly být v rozporu s dobrými mravy anebo z důvodu ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase obecně závaznou vyhláškou určených, popřípadě stanovit, že na určitých veřejně přístupných místech v hlavním městě Praze jsou takové činnosti zakázány.

Této pravomoci bylo využito v případě obecně závazné vyhlášky č. 11/2005, kterou se stanoví zákaz nabízení erotických vystoupení nebo erotických služeb a obecně závazné vyhlášky č. 14/2000, o omezujících opatřeních místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti se žebráním, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 10/2004.

Nicméně ani toto zákonné zmocnění neumožňuje samosprávným orgánům stanovit zavírací hodinu v restauračních a obdobných zařízeních, čehož se často občané domáhají, jak jsem v úvodu uvedl. Je třeba poukázat na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/05, který se týká aplikace významově shodného ustanovení § 10 písm. a) zákona o obcích. Ústavní soud za využití historického výkladu konstatoval, že toto ustanovení slouží pro omezování primárně sociálně patologických jevů a nikoliv činnosti, které jsou ve své podstatě zcela v souladu se zákonem, avšak je s nimi spojeno vyšší riziko narušení, např. veřejného pořádku. Je nasnadě, že hostinskou činnost není možno podřazovat pod patologické jevy, tudíž pokud by hlavní město Praha časově omezilo provozní dobu pohostinských zařízení, dostalo by se do střetu se základním právem zaručeným článkem 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, kde je stanoveno, že každý má právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.

Stejně tak, pokud by Městská část Praha 8 přistoupila k obdobné regulaci byť k tomu nemá zákonné zmocnění, jednala by v rozporu s článkem 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a při zachování základních práv a svobod. Jak bylo výše uvedeno, orgány samosprávy nejsou oprávněny regulovat provozní dobu pohostinských zařízení, neboť jejich provoz není sám o sobě činností narušující veřejný pořádek. Jak tedy tento častý noční problém řešit? Porušení nočního klidu je dle ustanovení § 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích také porušením veřejného pořádku, což je sankciovatelné. Pokud se tedy občan stane svědkem jednání, které by mohlo vykazovat znaky rušení nočního klidu, je nejúčinnější neprodleně o tomto informovat Městskou policii hlavního města Prahy či Policii České republiky na tísňových linkách 155, 158 nebo 112 a požadovat vyřešení daného přestupku. Tyto orgány mohou narušitelům uložit blokovou pokutu anebo zahájit správní řízení, které by řešila přestupková komise Městské části Praha 8.

ČSSD Praha 8

Zenklova 27/576
180 00 Praha 8

ovv.praha8@cssd.cz

+420 246 035 966
+420 721 029 892